4.03 - 1.04, 2007 
Muzeum Narodowe w Poznaniu
National Museum in Poznań

 

 

otwarcie/opening 3.03.2007

 Izabella Gustowska Life is a story

Wystawa „Life is a story” inspirowana jest cytatem z Julii Kristevy.

To zbiór wielu sygnałów wynikających z różnych sytuacji życiowych, od zachowań codziennych poprzez namiętności do abstrakcyjnych gestów.

Stany te są punktowane przez obecność obiektu, instalacji, ingerencję w przestrzeń, a przede wszystkim poprzez wirtualną obecność wideoprojekcji. To one głównie łączą wszystkie wątki, zarówno te z przeszłości, jak i sytuacji obecnych.

Są porządkiem i wymykającą się energią nieoczekiwanych zachowań.

Tak jak w życiu toczą się wielowątkowo, ale i epizodycznie z różnorodną amplitudą zderzeń i energii.

Izabella Gustowska, 2005

 


The exhibition ‘Life is a Story’ is inspired by a quotation from Julia Kristeva.

It is a collection of many signals resulting from various situations in life, from daily behaviours, through passions, to abstract gestures.

The ‘states’ are mentioned by the presence of an object, an installation, an interference with space, and most of all by the virtual presence of a video projection. They connect all the motifs, both from the past and from now. They are the order and the elusive energy of unexpected behaviours. They flow – as in life – simultaneously on many levels, but also episodically with a different amplitude of collisions and energy.

Izabella Gustowska, 2005

 

 
zdjęcia z otwarcia wystawy 4.03.2007
 
 
sponsorzy:
 
 
patroni medialni:
 

www.mnp.art.pl/2007/gustowska/index.php 


szersza prezentacja powyższych wystaw/projektów dostępna na http://gustowska.studioflow.pl